Vedtægter

VEDTÆGTER SF FAXE  5-9-2020


 § 1.

Partiforeningens navn er: SF FAXE.

SF Faxe er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets vedtægter.  Foreningens formål er: 1. at fremme forståelsen af en socialistisk politik. 2. At virke for tilslutning til Socialistisk Folkeparti, dets ideer og politik gennem oplysning, mødevirksomhed, skoling og andre aktiviteter, 3. at fremme medlemmernes mulighed for, at indøve indflydelse på partiets politik.


§ 2.

Generalforsamlingen er partiets højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. A. Bestyrelsens årsberetning.

     B. Byrådsmedlems/medlemmers årsberetning

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Drøftelse af hovedlinierne for det kommende år.

6. Indkommende forslag.

7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

8. Valg af 1 kontaktperson og 1 suppleant til SF Regionsjælland.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.Eventuelt

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen.

Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal.  Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag, der ønskes  behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kopi af indkommende forslag skal sendes til medlemmerne mindst 7 dage før generalforsamlingen.


§ 3.


Partiforeningen ledes i det daglige, af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Valgbar til bestyrelsen er de af foreningens medlemmer, der har været medlem af i mindst 1/2 år forud for valget.

Formanden, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode og det sker på ulige år.

Kasseren og 1 bestyrelsesmedlem vælges direkte på generalforsamlingen for en2 årig periode og det sker på lige år.

2 suppleanter vælges for et år af gangen.

Bestyrelsesmøder, der skal afholdes mindst 1 gang pr. måned, er åbne.  På møderne har alle medlemmer tale- og forslagsret.


§ 4.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom.  Denne anmodning skal bl.a. omfatte  forslag til dagsorden.  Disse dagsordenspunkter skal behandles  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.


§ 5.


Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.  Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt flertal.  Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når mødet er behørigt indkaldt.

Der oprettes interessegrupper og udvalg i det omfang, der er behov og mulighed for det.


§ 6.


Bestyrelsen udarbejder og fremlægger 2 gange årligt en aktivitets- og budgetplan for medlemsmødet.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 7 dages varsel.  Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af politisk hovedemne, samt løbende politiske og organisatoriske spørgsmål.

Referater skal være udsendt til medlemmerne senest 7 dage efter medlemsmødet.


§ 7.


Foreningens bankinteresser varetages gennem foreningens bank. Adgang til foreningens netbank har, den til enhver tid siddende kassere og formand.

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges og gennemgås det aktulle kontoudskrift samt evt. indestående på foreningens konto hos SF-Christiansborg. Er kasseren forhindret, fremsender denne regnskabet til formand eller sekretær.

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokure.

Der påhviler ikke forenings bestyrelse, eller dens medlemmer, nogen personlig hæftelse.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser vedrørende den til enhver tid tilhørende formue.


§ 8.


Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsvalg og kommunalvalg, samt evt. ændring af opstillingsliste, sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Opstillingsregler ved kommunalvalg:

1. SF Faxe anvender prioriteret opstilling.

2. I maj måned, i valgåret, indkalder bestyrelsen til et særskilt kandidatmøde.

3. Der søges opstillet minimum 5 kandidater.

4. Kandidater der ikke er i stand til, at møde, skal sende em skriftlig begrundelse for

    deres kandidatur mindst 7 dage før mødet.

5. På kandidatmødet forsøges etableret aftalevalg.

6. Bestyrelsen fremlægger forslag, inden 7 dage, til fredsvalg

    hvis ovenstående mislykkes og indkalder til nyt kandidatmøde.

7. Er der to eller flere, der er uenige om deres indbyrdes placeringer, sendes de pågældende placeringer

    til urafstemning – medfølgende kandidatens skriftlige begrundelse for, at opstille.

    Hvis dårligere placerede kandidater vinder urafstemningen overtager de placeringen fra den

    der er blevet udfordret. 

    For øvrige kandidater bliver der tale om automatisk nedrykning i forhold til det antal kandidater

    de er blevet udfordret.  For øvrige kandidater bliver der tale om automatisk nedrykning i forhold

    til det antal kandidater der måtte have opnået en bedre placering gennem urafstemningen.

    Hvis dårligere placerede kandidater taber afstemningen, sker der ingen ændringer i

    rækkefølgen på kandidatlisten.

8.Hvis dårligere placerede kandidater taber urafstemningen, sker der ingen ændring i rækkefølgen på kandidatlisten


§ 9.


I forholdet mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og partiforeningen gælder, udover bestemmelserne i love og lovbestemmelser for Socialistisk Folkeparti følgende:

• På den årlige generalforsamling nedsættes en kommunalpolitisk baggrundsgruppe bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsen. • Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. • Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. • Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe forbereder oplæg til medlemsmødet  om kommunalpolitisk lokalprogram. • Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe er ansvarlig for kommunalpolitikken.  I tilfælde af væsentlige uenigheder i baggrundsgruppen eller behandling af kontroversielle emner, bringes disse op på et medlemsmøde. • Konstituerings aftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforlig godkendes på medlemsmøde.  Medlemsmødet kan på disse områder give mandat til den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og/eller en særlig forhandlingsgruppe.


§ 10.


I alle partiforeningens organer skal der foretages skriftlig afstemning, når blot det kræves at èt medlem.


§ 11.


Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december.  Regnskabet revideres af en revisor, valgt på generalforsamlingen.


§ 12.


Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.  Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den partiforening, medlemmerne underlægges.


§ 13.


Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtaget Faxe d.5-9-2020

Bestyrelsen