Valgprogram

SF FAXES VALGPROGRAM KOMMUNEVALG 2017


VÆRDIER:

SF vil arbejde for, at vi i kommunen anerkender og respekterer hinanden.

Nogle forsøger at skabe et samfund baseret på et menneskesyn – dem og os.

I SF tror vi ikke herpå og vil tværtimod række hånden frem og lægge op til dialog.

Vi vil have en kommune og et samfund, hvor vi er os – og her gør vi ting sammen.

Og dette uanset etniskreligiøs, social eller kulturel baggrund

At tænke i fællesskab fremfor forskelligheder fører til sammenhængskraft og

styrker sammenholdet i lokalsamfundet.

Sammen kan vi skabe den kommune, vi ønsker at have.

BOSÆTNING:

SF vil arbejde for, at Faxe kommune vil være i bæredygtig vækst.

Faxe Kommune har en fantastisk beliggenhed med skøn natur og mange muligheder for at tiltrække nye borgere og fastholde vores nuværende.

Kommunen skal være kendetegnet af et bredt udbud af boliger, såvel almene, andels- som ejerboliger. Her er SF meget inspireret af den bæredygtige landsby, Permatopia, i Karise. Integration af boligtyperne fører til bæredygtig mangfoldighed og sammenhængskraft i kommunen

SF vil anlægge en optimistisk og aktiv politik, hvor vi vil fremme udvikling og vækst i kommunen. Vækst kommer ikke af sig selv. Det fordrer både målsætninger og strategi, som nedenstående program skal medvirke til.


BÆREDYGTIGHED:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune bliver frontfigur som klimakommune.

Vi skal have tydelige målsætninger for anvendelse af vedvarende energi, hvor vindmøller og solcelleanlæg opsættes i samarbejde med lokalmiljøer for at sikre det lokale engagement.

Kommunen skal være ambitiøs med genanvendelse af affald og have kildesortering ved husstandene. Dette må nødvendigvis ske i samarbejde med andre, men meget gerne med Faxe som vært for et moderne genanvendelsesanlæg i Eco Valley.

Økologi og lokale råvarer skal være en gennemgående ambition omkring kommunens køkkener og mad på institutioner.

Og så skal kommunen fortsat mindske energiforbruget i kommunale ejendomme  - og nyopførte ejendomme skal være så bæredygtige som mulige.

Faxe Kommune skal være fossilfri i 2025.

SKOLER:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har en stærk folkeskole.

Folkeskolen skal netop være folkets skole og hermed en afgørende kulturbærende kraft i samfundet til styrkelse af fællesskabet. Dette kræver en markant politisk prioritering af folkeskolen.

En kvalitetsfyldt folkeskole sættes fri, således den enkelte skole får ordentlige rammer til i vid udstrækning selv at tilrettelægge og præge sin aktivitet. 

Der skal være maksimumgrænse på 24 elever i klasserne og tolærer-ordninger i indskolingen.

En afgørende forudsætning for god undervisning er dygtige og veluddannede pædagoger og lærere. Medarbejderne i folkeskolen skal sikres gode arbejdsvilkår, hvilket bl.a. indebærer behov for bedre og langt mere fleksible vilkår for forberedelse. Dette er også medvirkende til at være en attraktiv arbejdsplads for dygtige lærere og giver ro og stabilitet i folkeskole.

De nuværende skoler skal sikres fortsat eksistens, således mindre børn garanteres undervisning i nærmiljøet.

For de større børn er behovet anderledes. Her bliver faglighed med dedikerede lærere, differentierede undervisningsmæssige tilgange, faglige profiler og uddannelsesforberedende skolemiljøer af større vigtighed. Derfor vil SF anbefale, at kommunen får enten én samlet overbygningsskole eller en overbygningsskole i hvert af de tre skoledistrikter, således folkeskolen får optimale muligheder for at etablere et inspirerende og motiverende undervisningsmiljø.

Vi går stærkt ind for inklusion i skolen, men det forudsætter rigelige ressourcer. Inklusion som spareøvelse er dømt til at mislykkes og har store menneskelige konsekvenser.

Børn og unge mennesker er i livet og uddannelsessystemet under stadig større pres, hvorfor vi foreslår gratis psykologhjælp til unge under 25.


BØRN:

En af SFs mærkesager er det gode børneliv. Både fordi det klæder børnene på til en succesfuld vej gennem uddannelsessystemet, kan være med til at bryde den negative sociale arv, og fordi det gør Faxe Kommune attraktiv for børnefamilier.

Der skal være forskellige muligheder for valg af pasningsordninger, altså dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Normeringen på institutionerne skal være ordentlig -  I vuggestuer højst 3 børn pr. voksen og i børnehaver højst 6 børn pr. voksen.  SF vil arbejde for at fastholde, at børnene fortsat som standard først rykkes op i børnehaven når de fylder tre år.

SF vil arbejde for en styrkelse af fagligheden blandt det pædagogiske personale. Ligeledes vil SF arbejde for gode læringsmiljøer i institutionerne, såvel ude som inde.

For at medvirke til en god inklusion skal der laves en tidlig og intensiv pædagogisk indsats for børn med særlige behov.

SF vil styrke indsatsen for de familier, der har det særligt svært, og vil gøre deres møde med det kommunale system lettere, fx ved at arbejde for at familien som regel kun møder én koordinerende sagsbehandler. God inddragelse af børn i sagsbehandlingen skal sikres gennem målrettet opkvalificering af sagsbehandlerne.


ERHVERV:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune giver gode muligheder for etablering og drift af virksomheder.

Derfor skal kommunen have en meget aktiv erhvervspolitik, hvor iværksættere skal understøttes, og hvor der samtidig skabes gode rammer om virksomhederne.

Vi vil have særlig fokus på at tiltrække grønne virksomheder og vil arbejde for en styrket indsats med klar strategi for at tiltrække denne type virksomheder, især for at skabe livskraft i Eco Valley.

Kommunen har samtidig gode potentialer for at styrke turismen baseret på de mange naturskønne områder og muligheder for aktiv og oplevelsesorienteret turisme.


KULTUR OG FRITID:

Kultur- og fritidsaktiviteter opstår typisk i lokalmiljøerne. SF vil arbejde aktivt for at understøtte sådanne initiativer i hele kommunen. Foreninger og små inititativer skal nemt og billigt have adgang til lokaler til deres aktiviteter. Udover Kulturnariet i Haslev skal der derfor også etableres kulturlokaler i Faxe.

Økonomisk trængte børn og voksne skal også have mulighed for at deltage i aktiviteterne.  Derfor skal muligheden for at søge støtte øges og også omfatte voksne og tilbydes langt mere proaktivt til udsatte familier.


PERSONALE:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har gode arbejdsvilkår for kommunens ansatte.

Kommunen har mange dygtige medarbejdere, der gennem deres indsats spiller en afgørende rolle for vores velfærdssamfund. Medarbejderne skal anerkendes for deres indsats og mødes med tillid.

SF vil arbejde for, at medarbejderne kan have fleksible arbejdstider, ligesom kommunen skal have en visionær trivsels- og uddannelsespolitik for sine ansatte.

Samtidig samarbejder kommunen gennem udbud med andre, hvor vi fortsat vil arbejde for sociale klausuler samt praktik- og lærepladser.


TRAFIK:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune har gode trafikale forbindelser.

Vi går naturligt ind for styrkelse af den kollektive trafik. Dette er særligt væsentligt med kommunens beliggenhed, der for flere vil fordre muligheder for at pendle til uddannelse eller arbejde.

Vi vil have særlig bevågenhed på bløde trafikanter, såvel gående som cyklister, der skal have gode og sikre vilkår. Fortov, stier og veje skal have god kvalitet. Især skoleveje skal være sikre for de bløde trafikanter, og stisystemer udbygges.

En forudsætning for, at Kommunens ejendomsstrategi ikke går ud over kommuenns borgere er, at der skabes  bedre forbindelser på tværs af byerne for alle dem, der ikke har en bil, fx gennem cykelstier og bedre offentlig transport.  Kommunens centrale aktører skal dermed være nemt og hurtigt at komme til, som fx Sundhedscenteret eller administrationsbygningerne i Haslev. 

Vi vil arbejde for cykelstier mellem Haslev og Dalby samt mellem Faxe – Hårlev og Haslev – Rønnede.

Haslev har fortsat behov for en omfartsvej nordøst om byen, samt en underføring under jernbanen.


ÆLDRE:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune behandler vores ældre medborgere med værdighed og kvalitet.

Selv om du bliver ældre, skal du have mulighed for at have bestemmelse over eget liv. Men du kan også som ældre få behov for hjælp og støtte. Her vil SF arbejde for, at denne støtte gives med værdighed, således borgeren mærker nærhed og varme i pleje og omsorg.

Samtidig vil vi arbejde på at tilpasse ældreplejen, således kommunen med kvalitet kan drage omsorg de stadig flere demente medborgere.

LOKALRÅD:

SF vil arbejde for, at Faxe Kommune fremstår som samlet enhed med aktiv inddragelse af borgere.

Her spiller lokalmiljøet en afgørende rolle. Her vil SF gerne styrke de mange gode initiativer, der netop findes i lokalmiljøerne. Ved reel inddragelse af og dialog med borgerne i lokalsamfundet vil vi gerne optimere mulighederne for udvikling, aktivitet og vækst også i de mindre byområder. Hertil skal knyttes økonomiske midler, som skal forvaltes af lokalrådene.


FAXE KOMMUNE

- En attraktiv kommune med visioner