Klima,Miljø og Natur politik

SF-Faxe´s svar til debatoplæg om klima, miljø og naturpolitik i Faxe kommune.


SF-Faxe ønsker, at Faxe kommune skal have en stærk og fremtidsrettet klima, miljø og naturpolitik. I SF-Faxe har vi en stor bekymring for vores klima, miljø og natur i kommunen. Vi mener at der skal ydes en stor indsats for, at vi kan være med til at vende udviklingen mod større biodiversitet, mere vild natur, mindre CO2 udslip og et bedre miljø, med håndtering af affald og giftstoffer.

SF-Faxe ønsker, at Faxe kommune fortsætter med at være klimakommune og gerne bliver klima+ kommune i fremtiden. Samtidig ønsker vi, at Faxe kommune også i fremtiden deltager i gode tiltag som borgmesterpagten og kurveknækkeraftalen.

Vi mener at kommunen skal være iværksætter og foregangseksempel for borgere og virksomheder i kommunen. Derfor mener vi også, at den politiske fokus skal tilbage på klimaområdet og skal rettes kraftigere mod natur og miljø områderne. Derfor ønsker vi, at et fremtidigt byråd skal have et stående klima, miljø og naturudvalg. På den måde er der mulighed for at inspirere og facilitere borgere og virksomheder til en større deltagelse og mere ejerskab. Det vil desuden kræve, at der er medarbejdere tilknyttet området, og at der igen bliver ansat en klimamedarbejder.

Klimaprisen og kommunens klimalogo skal genindføres.

Vi mener, at Faxe kommune skal have en klima, miljø og naturpolitik, der indeholder mange konkrete mål og gerne nogle retningslinjer, der hjælper til at nå målene. Det skal være en ambitiøs politik med nogle målbare og nåbare mål hvor borgere og virksomheder kan spejle sig og præstere. Den tidligere klimapolitik var et godt eksempel, hvor der både var en politisk del og en handleplan del.


 Klima, energi og vand.


Vi mener, at Faxe kommune skal fortsætte med klimakommuneaftalen - også efter 2025. Vi skal opgradere aftalen til at være klima plus kommune. Som klima plus kommune forpligtiger vi os til at lave flere udadrettede aktiviteter og inddrage vores virksomheder og borgere i arbejdet. Det er vigtigt, at klimahandlingsplanen justeres og opdateres, når regeringens klimalov kommer.

Vi skal sigte mod en 70 % reduktion af CO2 i 2030.

Vi mener, at det fremadrettet er vigtigt, at kommunen bliver bedre til at indgå partnerskaber med vores erhvervsliv og kommunens borgere. Der kunne laves en klimaaftale med virksomheder og borgere, hvor de forpligtigede sig til en CO2 reduktion. Her har kommunen en vigtig rolle i at hjælpe og facilitere borgerne og erhvervet på vej.

I Faxe kommune er der store boligområder, der bliver opvarmet med fossile brændstoffer. I disse områder skal der ske en omlægning frem mod 2030. Der er mange, der ikke har råd til denne omlægning. Vi mener, at kommunen aktivt skal medvirke til, at der laves partnerskabsaftaler med f.eks. SEAS-NVE om udskiftning til El baseret varmekilde. Det må være muligt at lave nogle fordelagtige tilbud den vej igennem.

De steder i kommunen, hvor der i forvejen er kollektiv varmeforsyning, men ikke alle husstande er tilknyttet, skal der laves en varmeplan, der inkluderer de manglende ejendomme. Således at alle i byområderne med kollektiv varmeforsyning over en årrække er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

Faxe kommune skal fortsat være en kommune med mange vindmøller og flere solcelle- og solvarmeanlæg. Der skal fortsat udpeges områder til de grønne energiformer i vores kommuneplan. Grøn energi er forudsætningen for, at vi fremadrettet kan sikre vækst i samfundet og fortsat kan nedbringe vores CO2 udslip.


 Klima og vand


Omkring de særligt sårbare områder i Faxe kommune, skal der oprettes arealer, der kan opmagasinere vandet i en periode. Således kan kommunen bedre kontrollere de store mængder vand, der kommer i perioder. Det vil betyde, at der også vil være lodsejere, der skal være villige til udlægge arealer til vådområder, hvor vandet kan opmagasineres i perioder.

Der skal laves planer for skovrejsning i flere områder af kommunen, således at skoven kan være med til at optage de store mængder nedbør. Der skal søges midler i statens skovfond til formålet.

Faxe kommune skal i kommuneplanen tage stilling til, i hvilke områder der fremadrettet ikke kan gives byggetilladelse i forhold til, at disse områder risikerer at blive oversvømmet.

Der skal ses på, hvordan vi bedst sikrer vores kyster og å udløb, og der skal ses på alternative dige former. Der er i øjeblikket flere steder, hvor der plantes pil som kystsikring.

Kommunen og Faxe forsyning skal fortsat arbejde på, at der bliver lavet mere separat kloakering i vores kloaknet, således at vi oplever mindre overløb ved vores overløbsbygværker. Denne del mener vi skal prioriteres og fremskyndes.

De befæstede arealer i kommunen skal nedbringes, både for kommune, borgere og virksomheder. Der skal laves en vejledning om at reducere og ikke udbygge de befæstede arealer. Der skal ligeledes vejledes om faskiner og regnvandsopsamling.

Der skal også i vores byer indtænkes grønne arealer, mere beplantning og færre befæstede arealer. Vi skal se på, hvilke områder i byerne der kan anvendes til vandopsamling.

Alle kommunale arealer skal vurderes, og hvis de er brugbare, udlægges til vådområder/ vandopmagasinering. Miljø.


Vi skal værne og beskytte det gode, rene grundvand, vi har i Faxe kommune. Der skal også i fremtiden være rigeligt af det i en god og ren kvalitet. Derfor mener vi også, at vi skal arbejde for en udfasning af pesticider.

I de områder hvor der findes drikkevandsboringer, skal vi stille strenge krav til omgivelserne, således at vi beskytter boringerne bedst muligt mod forurening af vores drikkevand. Vi mener, at der skal være nultolerance med hensyn til pesticider i disse områder.

Denne udfasning skal først og fremmest ske på alle kommunens arealer. Samtidig ønsker vi, at Faxe kommune bliver en del af Giftfri have, hvor kommunen går foran og tilmelder deres arealer som giftfrie, samtidig med at private og virksomheder opfordres til at gøre det samme. Der kunne sættes nogle delmål for vores kommunes arealer, så der kan ske en fejring når delmålene nås.

På Affaldsområdet ønsker vi en større genanvendelse af vores husholdningsaffald, således at vi kan undgå afbrænding af affald. Der skal finde en større grad af kildesortering sted. Men først skal der findes en holdbar løsning med vores nuværende sorteringssystem, så fraktionen med metal, plastic og glas bedre kan genanvendes og kan behandles lokalt, fremfor at sende affaldet til Polen.

For at imødekomme de personer i kommunen som ikke har bil og trailer, ser vi gerne, at der indføres en storskraldsordning, hvor kommunens beboere kan få afhentet storskrald.

Vi mener, at der skal stilles krav til vores fælleskommunale affaldsselskab om ikke at importere affald til forbrænding. Vi mener ikke, at vi som kommune skal understøtte denne transport af affald, men arbejde for at affaldet behandles så tæt på forbrugeren som muligt.

Vi ønsker, at også virksomheder og kommunale institutioner som minimum skal være underlagt den samme affaldssortering som private.

Kommunen skal være facilitator for, at de overskudsressourcer, vi måtte have, kan indgå i en cirkulær proces. F.eks kan der laves mindre depoter af ikke forurenet jord, der kan afhentes af private på vores genbrugspladser. Der skal samtidig være mulighed for at hente genbrugs materialer, så som træmaterialer, mursten osv.

For større mængder jord kunne der lave en portal, hvor man kunne anmelde mængden af jord, og så kunne der bydes ind, hvis man havde behov for en sådan større mængde jord.

Kommunen skal benytte sig af lokale producenter i det omfang, det er muligt, og der skal opmuntres til at købe lokalproducerede varer ved at bakke op om torvehandel, gårdbutikker og salg ved vejen. Der kunne udvikles en app der viste vej til lokalproducerede varer.

Der skal laves en udfasningsplan for brug af engangsemballage i kommunens regi. Samtidig bør alt vand på flaske udfases.


 Natur.


I Faxe kommune er der en rig og varieret natur. Denne natur skal vi værne om og fremelske så vi kan få mere af den. Desværre er der flere og flere dyr og fugle der bliver rødlistet og derved er i fare for at uddø.

SF- Faxe mener, at vi skal yde en stor og målrettet indsats for at forøge vores biodiversitet og som minimum stoppe tilbagegangen. Det koster penge og ressourcer, som vi er villige til at være med til at finde. Vi mener der skal laves en plan for, hvilke områder der kræver her-og-nu hjælp, og hvilke områder der er mere robuste.

I SF-Faxe ønsker vi, at der skal være mere vild natur. På kommunens arealer skal der slås mindre græs, ligeledes i grøftekanter og områder omkring kommunale bygninger. Kommunen skal indtænke skovrejsning til uberørt skov på de arealer, den måtte eje. Der skal indtænkes adgang til sådanne arealer f.eks. via stier, og der skal opsættes oplysningstavler, sådan at borgerne ved, hvorfor arealet fremstår som vild natur. Kommunen skal på egne arealer, i forbindelse med skoler og institutioner, plante frugt- og nøddetræer, så de kan indgå i læringen det enkelte sted. Når det er nemt at bruge naturen, bliver den også brugt. Derfor opfordrer vi til at udbygge vores stisystemer, så det er muligt at komme rundt i kommunen. Der bør flere steder være mulighed for overnatning og også gerne bænke til at gøre ophold på.

SF-Faxe bakker op om, at kommunen skal eje naturarealer, hvis der byder sig en mulighed for at købe disse. Men vi opfordrer også kraftigt til at indgå partnerskabsaftaler med lokale lodsejere. Ved hjælp af partnerskabsaftaler er det muligt at lave sponsorerede naturområder, hvor virksomheder eller borgere kan sponsorere et stykke lokal natur, en lokal skov eller for borgeren at sponsorere sit eget træ.

Vi mener, at det er vigtigt, at der bliver produceret f.eks. en app der viser stier, overnatningsmuligheder, legeområder, toiletter og infotavler. Det er vigtigt, at kommunen informerer borgerne om, hvorfor et areal ændres eller en kommunal skov fældes. Kommunen skal samtidig være den, der informerer borgerne, så deres nysgerrighed på vores natur og naturens tilstand vækkes.

Foreningen Vild Med Vilje kunne være en samarbejdspartner i at få mere vild natur i Faxe kommune. Her er bl.a. Sorø, Varde og Kolding kommune medlemmer. Byområder.


Kommunen bør gå foran med brugen af elbiler, således at bilparken udskiftes til elbiler til kortere ture og hybridbiler til længere ture. Der bør desuden anvendes elcykler, hvor det er muligt. Der skal etableres ladestandere, både til biler og cykler, i nærheden af stationerne og ved pendlerparkeringspladser.

Ladestandere til elbiler bør stilles som krav ved plansager og bør indgå i den fremtidige kommuneplan, således at de bliver udbredt på relevante steder. Der kunne laves en partnerskabsaftale med Clever, som i øjeblikket arbejder på en udrulning af ladestandere i København.


 Erhverv.


Faxe kommune skal stille krav til virksomheder, der udfører nybyggeri eller renoveringer for kommunen.

Krav:

  1. Virksomheden skal sikre, at der maksimalt er 10 % spild på deres arbejde.

  2. Alt affald fra byggeriet skal sorteres, overskudsmaterialer skal sendes til genbrug, hvis virksomheden ikke ønsker at medtage dem.

  3. Der skal så vidt muligt anvendes genbrugsmaterialer ved byggeri i kommunen.

  4. Bygninger eller dele af bygninger, der rives ned, skal nedrives så materialerne kan genanvendes, der kan holdes åbent-hus-dage, hvor borgere kan afhente genbrugs materialer. Der skal laves aftaler med nedrivningsselskaber, der kan præstere størst mulig genanvendelse.


Disse krav skal stilles i arbejdsklausulerne for udførsel af arbejdet. Det skal være muligt at sanktionere virksomheder, der ikke overholder dette.


Kommunen skal øge kontrollen med de virksomheder, der risikerer at forurene, eller som vi ved forurener, således at virksomheden bliver hjulpet til at reducere forureningen. Virksomheden skal føle sig tryg i mødet med kommunen, så der bliver etableret et godt samarbejde.

Vi skal som kommune være åbne overfor alle typer af virksomheder, men vi skal være opmærksomme på hvilke virksomheder, der kan blive problemvirksomheder. Alle virksomheder skal hjælpes fra starten, og virksomheder med stor risiko for forurening skal følges meget tæt.


 Trafik og transport.


Den største udfordring på trafikområdet er helt klart den store pendling ud og ind af kommunen. Vi er placeret i en afstand fra København, der tiltrækker mange, som har arbejde i København. Det er derfor vigtigt, at vi har en god offentlig transport i kommunen, som er sammentænkt, således at man kan tage sin elbil til den nærmeste station. Vi er en landkommune, hvor mange har brug for et individuelt transportmiddel. Derfor skal vi have en god, stabil og hurtig transport ud af kommunen.


Offentlig transport.

Den offentlige transport skal udvikles og ikke afvikles! Vi skal sikre, at borgerne har adgang til den bedste, hurtigste og mest komfortable offentlige transport. Således at flest muligt vælger offentlig transport. Den offentlige transport skal være fri for fossile brændstoffer.

Det skal være nemt at anvende de offentlige transportmuligheder, samtidig må vi acceptere, at vores kommune er en landkommune og ikke alle kan anvende offentlig transport hele vejen til deres job eller uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der i vores stationsbyer er gode pendlerparkeringspladser, gerne tæt på stationen eller med en god dækning af pendulbusser. Der kunne ligeledes etableres en pendlerparkeringsplads i forbindelse med motorvejen, så de, der kommer i bil, har mulighed for at køre fra og benytte offentlig transport det sidste stykke af vejen. En sådan pendlerplads med pendulbusser i myldretiden kunne f.eks. etableres ved Ulse afkørslen.


 Sundhed, friluftsliv og turisme


Faxe kommunes cykel-, vandre- og skolestier skal være tilgængelige og gerne udbygges. Der kunne tænkes i at sammenbinde stisystemet, så det er muligt at komme rundt til kommunens seværdigheder på cykel eller gåben. Stierne skal holdes i en stand, så også handicappede brugere kan anvende dem. Det ville øge brugen af stierne, hvis der var en app med kort over stierne, så alle havde mulighed for at finde dem, også turister. (For længe siden var der lavet nogle trykte kort i gammel Haslev kommune over kommunens stier. ) Når der lægges vægt på turistdelen og fremkommeligheden til kommunens turistattraktioner, må det også være muligt at få flere lodsejere inddraget. Der kunne søges midler i cykelfonden.

Naturlegepladser(gratis) og mulighed for overnatning i shelters / vandreteltpladser kunne opføres og derved trække flere til vores skønne område.

SF ønsker et cykelstinet, således at kommunes større byer er kædet sammen. Der er flere større veje i kommunen, hvor der ikke er cykelsti, og det derfor er svært at komme fra den ene by til den anden på cykel.


 Kommunen som virksomhed.


Faxe kommune skal gå foran med indkøb af bæredygtige, økologiske, klimavenlige og lokalproducerede varer. Derved hjælper kommunen med til at lægge pres på det omkringliggende samfund, så vi kan få flere varer inden for samme varegruppe på hylderne til den almindelige forbruger. Økonomisk skal vi være parate til at bruge lidt flere penge på vores indkøb for at opfylde kravene. Der skal dog stadig tænkes logisk!! Og der må i starten indgås nogle kompromis’er, hvor det bliver for dyrt økonomisk at vælge den bæredygtige løsning. Men jo større efterspørgsel der er på en vare, jo mere bliver der produceret, og jo lavere bliver prisen som regel.

Kommunen som virksomhed skal være fri af fossile brændstoffer senest i 2030.

Kommunen som virksomhed skal udfase al brug af engangsmaterialer, hvor det er muligt.

Kommunens køkkener skal have skarpt fokus på madspild, og hvor det er muligt, skal der kan sættes ind, så madspild undgås. Der skal fortrinsvis bruges økologiske og nært producerede fødevarer. Årstider og udbud af råvarer på markedet skal tages i betragtning ved planlægning af kosten.

Faxe kommune skal blive mere grøn og have flere vilde naturområder. De områder, som kommunen er ejer af, skal derfor gro mere vildt, således at de kan anvendes til vandopsamling, når det regner. For at gøre områderne attraktive for borgere og turister kan der slås stier, og der kan plantes frugttræer, nøddetræer og buske. Der kan flere steder plantes grønne korridorer, f.eks. i boligområder.


 samarbejde, borger- og brugerinddragelse samt dialog og information.


Vi mener, at kommunen skal være iværksætter og foregangseksempel for borgere og virksomheder i kommunen. Derfor mener vi også, at den politiske fokus skal tilbage på klimaområdet og skal rettes kraftigere mod natur- og miljøområderne. Derfor ønsker vi, at et fremtidigt byråd skal have et stående klima, miljø og naturudvalg. På den måde er der mulighed for at inspirere og facilitere borgere og virksomheder til en større deltagelse og mere ejerskab. Det vil desuden kræve, at der er medarbejdere tilknyttet området, og at der igen bliver ansat en klimamedarbejder.

Kommunen skal igangsætte tiltag på alle 3 områder, disse tiltag skal være borger- og virksomhedsrettet. Det skal være tiltag, som borgere og virksomheder ønsker og føler er værdifulde for dem.

Borgere og virksomheder skal inddrages i, hvilke tilbud kommunen skal udbyde; dette kan gøres ved at afholde dialogmøder og minimesser.