Læserbreve

Læserbreve fra spidskandidat Michelle Frese

Positivt med cykelstier

Faxenyt 16.02.22


I SF har vi altid arbejdet for etablering af cykelstier, stort set alle steder hvor det giver mening, men selvfølgelig især hvor børn og unge skal færdes til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Herudover har vi siden kommunesammenlægningen talt for, at de større byer i vores kommune skal være forbundet med cykelstier.

Disse synspunkter bragte jeg flere gange op i valgkampen, da jeg mener, at det er vigtigt i en valgkamp at markere sine synspunkter, så vælgerne kan forholde sig til partiernes politik.

Således også i seneste valgkamp, men til stor irritation for primært partiet Venstre, som flere gange følte sig foranlediget til at påpege, at det ikke var muligt at finansiere flere cykelstier og i hvert fald ikke muligt at søge om midler via de statslige puljer.

Nu ser jeg så, at Venstre prøver at profilere sig på at søge statslige midler til etablering af cykelstier for et tocifret millionbeløb.

Jeg kan så konstatere, at Venstre enten er kommet til fornuft, eller også var angrebene på SF i valgkampen blot retorik uden reelt indhold.

Under alle omstændigheder er det dog positivt, at der nu endelig kommer gang i at skabe muligheder for bedre og sikrere forhold for cyklister- herunder især for vores børn og unge.

Hvad er byrådets beslutninger værd?       

Faxenyt 19.10.21 


Den 12. november 2020 godkendte byrådet et forslag til en samlet klima-, miljø- og naturpolitik. Den blev sendt til offentlig høring i perioden 16. november 20 til 14. marts 21 og der blev også holdt et borgermøde, om forslaget den 3. marts 21.

På byrådsmødet den 29. april 21 tager man den endelige beslutning og vedtager den politiske holdning til de mål, som man ønsker at arbejde med på klima-, miljø- og naturområdet i Faxe kommune.

I den politik som man har vedtaget, under natur, står der blandt andet:
Bevare endnu uskadt natur.
Reducere den skadelige påvirkning af natur.
Genoprette delvist ødelagte naturområder.
Etablere nye naturområder i sammenhæng med eksisterende områder.

Nu er mine og SF’s spørgsmål:

Hvorfor gælder de fine ord og hensigtserklæringer, om naturpolitik, ikke længere når det handler om planlægning af en omfartsvej ved Haslev?

Hvordan kan man finde på at planlægge en omfartsvej hen over naturområdet “Snaven” og ødelægge denne perle med otte fredede flagermusarter og en fredet orkidé ?

Som mennesker på denne klode, har vi kun naturen til låns.

Vi har et ansvar for at behandle naturen ordentligt. Den fredede orkidé kan ikke flyttes, sådan som nogle personer har foreslået, for så dør den ganske enkelt. Orkidéer kan ikke flyttes!

Hvis vi ødelægger området, hvor de otte fredede flagermus holder til, og erstatter det med asfalt, så ødelægger vi deres eksistensmuligheder og de vil ganske enkelt dø af sult.

Ved et besøg på området, kan man med egne øjne se, hvordan det borgerlige flertal i byrådet, ønsker en vej der går stik imod den kommuneplan, som de lige har været med til at vedtage.

Hvorfor står de ikke til ansvar over egne beslutninger om bevarelse af naturen? Hvorfor finder de det vigtigere at asfaltere denne unikke naturperle?

Er der overhovedet brug for en omfartsvej?
Den linjeføring som I har planlagt, til at gå gennem dette naturområde, er "No Go"!

Stå nu ved den politik som I har vedtaget. Bevar det endnu uskadte!

En opfordring til, at stå sammen som et enig Byråd NU!

Faxe netavis 20.08.21


Skal vi have en vigtig ting igennem til Christiansborg, er det vigtigt at vi står sammen om, at det er en god idé. Jeg taler om Medfinansiering til de nordvendte ramper ved Ulse. Ved at stå sammen om projektet, taler vi med en større vægt og seriøsitet. Ved at være enige om, hvad vi har af økonomi at lægge i projektet, ved Transportministeren også at vi mener det.


Lad os være enige om, at de nordvendte ramper:


  • er godt for CO2 reduktionen.
  • er godt for den tunge trafik i Haslev.
  • er godt for erhvervslivet
  • er godt for pendlerlivet.


Så lad os fælles arbejde for, at få etableret de nordvendte ramper med tilhørende pendlerplads, med el-ladestandere og god belysning, så der er rart og trygt at være på alle tider af døgnet.

Lad os ikke bare tale om det mere!


LAD OS SAMMEN GØRE EN FORSKEL!!

 

Spidskandidat og Bestyrelsesmedlem for SF-Faxe

Michelle Frese har ordet


Den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, giver mig altid anledning til at overveje, om vi fortsat går i retning af mere ligestilling. 

Ansætter vi fortsat efter køn i stedet for kvalifikationer, skal kvinder fortsat præstere bedre end mænd for at bevise deres kvalifikationer og foretrækkes mænd fortsat til ledende stillinger? Forskning viser, at denne ulighed fortsat lever i bedste velgående.

De samme spørgsmål kan man rejse i politiske sammenhænge, når det kan konstateres, at kun hver tredje medlem af kommunalbestyrelserne er en kvinde og kun 13 ud af 98 borgmestre er en kvinde.

Faxe Byråd har 25 medlemmer, heraf 10 kvinder, altså en repræsentation på 40 procent. Blandt udvalgsformændene udgør kvinderne 3 ud af 7, altså ca. 43 procent. Tilsyneladende er vi så på vej mod bedre kvinderepræsentation i Faxe Byråd, når kvinderepræsentationen trods alt er bedre end landsgennemsnittet. Der er dog et stykke vej tilbage, og det skal vi prøve at ændre- gerne tværpolitisk. 


Så jeg håber på, at alle partier ved Byrådsvalget til november, gør sig store anstrengelser for at opstille rigtigt mange kvinder – og vel at mærke, højt på opstillingslisterne. 

Når jeg følger Byrådsmøderne fornemmer jeg klart, at der er forskelle i tiltalen mellem mændene og mellem mændene og kvinderne. Mænd henviser f.eks. oftere til andre mænd, end de henviser til kvinderne, uagtet indlægget havde samme indhold. Måske utilsigtet, men dog en tendens. Det ændres helt sikker, den dag kvinder er i flertal i Byrådet.


Hvorfor lægger vi i SF så stor vægt på ligestilling?

Det gør vi hovedsageligt fordi vi mener, at ligestilling fører til ligeværd. Vi vil altid kæmpe for, at alle mennesker skal opfatte sig som ligeværdige i vores fælles samfund. 

Alle mennesker skal også have mulighed for at byde ind som ligeværdige i fællesskabet, uanset evner og ressourcer og her er ligestilling en af de mest oplagte forudsætninger.


Jeg ønsker alle, såvel mænd som kvinder, en rigtig god 8. marts


Faxe netavis 8. marts 2021

Faxe skal være verdens bedste kommune


Politikeren har ordet: SF-Faxe vil gøre Faxe Kommune til verdens bedste kommune. En kommune vi alle både vil være glade for at bo i, men også en kommune vi vil være stolte af at vise frem til alle andre.

Overordnet er vores mål for kommunen, at vi tager os virkelig godt af hinanden, specielt dem der mest har brug for hjælp og støtte, hvad enten det er ældre, handicappede eller udsatte borgere.

En kommune hvor vi skaber udvikling i alle dele af kommunen - både i form af at sikre tilbud i de forskellige lokalsamfund, men også ved at sikre infrastruktur, der binder de forskellige dele af kommunen sammen.


At kommunen skal være en grøn foregangskommune, når det gælder natur, klima, miljø og bæredygtighed i et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgerne.

Samtidigt skal kommunen være en kommune med et dynamisk samspil mellem erhverv og beskæftigelse, uddannelse - herunder et løft af folkeskolen - og hvor vi skal arbejde på, at tiltrække flere uddannelser til kommunen og videreudvikle samarbejdet om grøn teknologi.


Fritiden og børnene.

SF-Faxe vil målrettet arbejde for en aktiv fritids-, idræts- og kulturpolitik, der sikrer både gode forhold til foreningernes arbejde, men også åbner op for adgang til naturoplevelser i vores kommune, der fra naturens hånd har fået så meget forærende.

Alle børn har ret til en god start på livet. Børn og forældre der har behov for hjælp skal vide, hvor de trygt kan søge hjælpen, samt føle at de bliver lyttet til. Det er vigtig vi sætter tidligt ind, og der kommer hurtigt hjælp og rådgivning til det enkelte barn/familie.

SF-Faxe vil arbejde for hurtig gennemførelse minimumsnor

meringer - maks. 3 børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje, 6 børn pr. voksen i børnehaver og 9 børn pr. voksen i SFO, ligesom vi vil arbejde for et langt bedre arbejdsmiljø for personalet.

Vi finder det er ganske uacceptabelt, at sygefraværet blandt personalet, er det højeste i landet. Ligeledes vil vi arbejde for decentralisering af skolestrukturen i kommunen med selvstændig skolebestyrelse og en skoleleder på hver skole, for at øge kommunikation og forældreinddragelse. Herudover vil vi arbejde for et klasseloft på 24 elever og tolærerordninger i indskolingen. Forbedring af sociale trivsel i skolen og forbedret støtte til de svageste elever.


De ældre

I Faxe Kommune skal der selvfølgelig stilles gode fysiske rammer til rådighed for ældre borgere, med behov for et plejecentertilbud, men der skal mere til end gode fysiske rammer.

Ældre borgere har, som alle andre mennesker, behov for et godt fællesskab. Kommunen mangler i høj grad bofællesskaber for ældre. Mange ældre vil gerne flytte til noget mindre. Det er der god mulighed for i Seniorbofællesskaber, hvor en mindre bolig modsvares af mange fælles faciliteter. For mange er det et stort skifte at rykke fra fx hus til et seniorbofællesskab, men med udsigt til et fællesskab, kan det give nye dimensioner i livet.

I kommunen skal vi ikke kun tale om demenslandsbyer - vi skal arbejde hårdt for etablering af dem, og dermed skabe de bedste rammer for en af de mest udsatte grupper i vores samfund - de demente. Det første skridt til en demenslandsby er startet i Grøndalshusene - det skal færdiggøres og bredes ud til alle de større bysamfund.

I samarbejde med borgerne


Vores mærkesager skal gennemføres i et tæt samarbejde med borgerne, som skal involveres på et tidligt tidspunkt INDEN beslutningerne er truffet. Det vil vi arbejde hårdt og engageret for!

SF-Faxe vil selvfølgelig holde godt styr på økonomien og sikre et økonomisk råderum ved at gøre Faxe Kommune til en attraktiv tilflytterkommune, hvor børnefamilier gerne vil bosætte sig, bl.a. på grund af fremragende børneinstitutioner med minimumsnormeringer og sikre trafikale forhold.


Haslev Faxe Posten 6. maj 2021

Værdighed til alle ældre


Som borger i Faxe kommune gør det mig trist at sidde at læse, hvordan byrådet er med til at lave massive besparelser på ældreområdet.

Når jeg læser den pressemeddelelse, som flertalsgruppen bestående af V, K, LA, DF og L lavede 15. september 2020 med overskriften »Budget 2021: Massiv investering i børn, unge og gamle«, så viser ordet gamle for mig tydeligt, hvor lidt respekt byrådet har overfor vores ældre medborgere.

Ved budgetforhandlingerne 2021 giver man 7,7 millioner dels til flere hjælpemidler, dels til at kommunen får flere plejekrævende borgere. Men at man tidligere på året på byrådsmødet den 11. juni havde lavet massive besparelser på ældreområdet for så at give lidt tilbage tre måneder senere, er for mig bestemt ikke med til at højne værdigheden for vores ældre medborgere, som der bestemt skal være plads til i det kommunale budget.

Et spørgsmål jeg stiller mig selv: Hvorfor syntes byrådet ikke, at de borgere som bor på et plejecenter i Faxe Kommune skal have mulighed for klippekortsordningen?


Det er en af de få situationer, hvor en plejehjemsborger har medindflydelse på sin egen dagligdag. Det er bestemt ikke med til at højne værdigheden og selvstændigheden for en ældre medborger at lave borgernære besparelser i det omfang.

Jeg syntes ikke, det er rimeligt, at man udhuler ældreområdet i Faxe Kommune på den måde, som flertalsgruppen er på vej til med de løsninger, de iværksætter på nuværende tidspunkt.


Der er brug for, at Faxe Kommune er et raart sted for alle at bo.


SN.dk 20. november 2020

Stranden ved Faxe Ladeplads                                               


Her til formiddag var jeg en tur på stranden ved Faxe Ladeplads.

Aksel Wolter havde inviterede mig ned for at se på forholdene,

og de stigende uhensigtsmæssigheder som er på vej til at ske

i et af vores naturskønne områder.

Området ved Faxe Ladeplads er et vigtig område for os alle

at kunne have glæde af.


Der ligger en høring med svarfrist den 30. nov. 2020

om nedlæggelse af Klintevej som er en privat fællesvej.

Det er den vej som gør det nemt og lige til at færdes på, som borger med handicap, gangbesværede eller til de forældre med små børn, som gerne vil have en barnevogn med til stranden.

Vejen ligger lige op ad den rampe som er lavet til gangbesværede med et stort handicap skilt. Det vil være rigtig trist for området ved Faxe Ladeplads hvis Klintevej bliver annullerede. Hvorfor skal det være en labyrint at skulle finde til stranden og nyde den skønne natur, hvis man kommer fra byen i Faxe Ladeplads?

Der bør ske andre tiltage i samme område, det bør ske i forhold til at gøre det nemmere for borger at kunne færdes i naturen. Man skal kunne gå en tur uden af skulle i karambolage med de borger som har grund ud til stranden.

Lige nu kan det kan være rigtig svært at se hvor man må færdes da den gamle sti er forsvundet. Det kan især være svært på denne årstid, da strand er ekstraordinær fyldt med meget tang, og det ikke er muligt at gå langs vandkanten alle steder.

Det har gjort at de borger som bor ved stranden er begyndt at tage sagen i egen hånd.
Så det bliver lagt haveaffald ud på nogen af stierne, samt skiltning om privat område er til at se allevegne.

Faxe kommune bør tænke over en helheds plan, så alle borger kan færdes, bo og nyde stranden ved Faxe Ladeplads i fællesskab.


Faxe netavis 23. november 2020


Vedr. erhvervsklimaet i Faxe Kommune


Allan Tirsgaard har d. 28. oktober et glimrende læserbrev i Haslev-Faxe Posten vedrørende erhvervsklimaet i Faxe Kommune. 

Allan Tirsgaard påpeger meget relevant, at Faxe Kommune nærmer sig en absolut bundplacering som erhvervskommune.


En placering som nr. 90 ud af 93 kommuner, er virkelig katastrofalt. Det udstiller i høj grad, at der er et byrådsflertal der totalt mangler kompetencer til, at bidrage til udvikling i kommunen.
Vi hører en masse fra byrådsflertallet om deres budget for 2021. Det skulle indeholde en række forbedringer, men det er svært at få øje på, at det samme flertal har haft fokus på udvikling af kommunen og kommunens erhvervsliv.
En rutchetur på 27 pladser nedad listen, burde dog kunne få en massivt borgerligt flertal til gå i aktion. 


Som det påpeges i læserbrevet, er der en række initiativer der umiddelbart kan iværksættes, for at støtte op om en udvikling af erhvervsklimaet i kommunen.
Det er dog en forudsætning, at kommunen er aktiv og udfarende i, at etablere et frugtbart samarbejde med erhvervslivet.
Når f.eks. det nævnte initiativ til etablering af en Håndværkerefterskole i Haslev kuldsejlede, burde det være Faxe Kommune, der aktivt understøttede fortsatte initiativer til etablering af skolen, men intet skete fra kommunens side. 

Ligeledes nævnes manglende initiativer til etablering af offentlig- privat samarbejde.
Der mangler tilsyneladende total mangel på den slags initiativer. Initiativer man skulle formode lå et borgerligt flertal på sinde.
Men borgerligheden er nok hos flertallet, mest knyttet til småborgerlighed og mangel på visioner.
Det vil i høj grad gavne innovation og udvikling af vores fælles velfærd, hvis det offentlige og private samarbejdede tæt i udvikling af vores kommune. 

Hertil kommer, at Faxe Kommune har et potentiale til udvikling, som efter min opfattelse er helt unik.
Vi befinder os et centralt sted på Sjælland med en rig natur gode ressourcer og med et erhvervsliv der både kan og vil samarbejde om en udvikling.
Derfor er det da beskæmmende, at vi i den grad har et fod slæbende borgerligt flertal. 


Faxe netavis 9. november 2020