Vedtægter


Vedtægter for SF Faxe


§ 1

Partiforeningens navn er: SF Faxe.

SF Faxe er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets vedtægter. Foreningens formål er:

At fremme forståelsen af Socialistisk politik.

At virke for tilslutning til Socialistisk Folkeparti, dets ideer og politik gennem oplysning, mødevirksomhed, skoling og andre aktiviteter.

At fremme medlemmernes mulighed for at øve indflydelse på partiets politik.


§ 2

Generalforsamlingen er partiets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj og indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med mindst 21 dages varsel, og med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:


  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens årsberetning.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Drøftelse af hovedlinjerne for det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  8. Valg af 1 kontaktperson og 1 suppleant til SF Region Sjælland.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

 

 

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmeste foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen.

Ny-indmeldte skal have betalt første medlemskontingent

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kopi af indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 7 dage før generalforsamlingen.


§ 3

Partiforeningen ledes i det daglige, af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er de, af foreningens medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 1/2 år før valget.

Formanden, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem vælges direkte på generalforsamlingen, for en 2- årig periode og det sker på ulige år.

Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges direkte på generalforsamlingen og det sker på lige år.

Bestyrelsesmøder, der skal afholdes mindst 1 gang om måneden, er åbne. På møderne har alle medlemmer tale og forslagsret.


§ 4

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal bl.a. omfatte forslag til dagsorden og punkterne skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.


§ 5

Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.

Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt flertal. Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når mødet er behørigt indkaldt.

Der oprettes interessegrupper og udvalg, i det omfang der er behov og mulighed herfor.


§ 6

Bestyrelsen udarbejder og fremlægger 2 gange årligt en aktivitets- og budgetplan for medlemsmødet.

Referater skal være udsendt til medlemmerne senest 7 dage efter medlemsmødet.


§ 7

Foreningens bankinteresser varetages gennem foreningens bank.

Adgang til foreningens netbank har, den til enhver tid siddende kasserer og formand.

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges og gennemgås det aktuelle kontoudskrift samt evt.  

oplysning om indestående på foreningens konto hos SF Christiansborg.

Er kassereren forhindret, fremsender denne regnskabet til formand eller sekretær.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog den samlede bestyrelses underskrifter. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse, eller dens medlemmer, nogen personlig hæftelse.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser vedrørende den til enhver tid tilhørende formue.


§ 8

Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsvalg og kommunalvalg, samt evt. ændring af opstillingsliste, sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Opstillingsregler ved kommunalvalg:

SF Faxe anvender prioriteret opstilling på partiliste.

Bestyrelsen kan, fra årets begyndelse, i valgåret, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af spidskandidat.

Er der mere end 1 kandidat, skal der afholdes skriftlig urafstemning.

I maj måned i valgåret, indkalder bestyrelsen til et særskilt kandidatmøde.

Der søges opstillet minimum 5 kandidater.


Kandidater der ikke er i stand til at fremmøde, skal sende en skriftlig begrundelse for deres kandidatur, mindst 7 dage før mødet.

På kandidatmødet forsøges etableret aftalevalg.

Bestyrelsen fremlægger inden 7 dage forslag til fredsvalg. Hvis det mislykkes, indkaldes til nyt kandidatmøde.

Bestyrelsen fremlægger forslag, inden 7 dage, til fredsvalg, hvis ovenstående mislykkes og indkalder til nyt kandidatmøde.

 

Er der to eller flere, der er uenige om deres indbyrdes placeringer, sendes de pågældende placeringer til urafstemninger – medfølgende kandidatens skriftlige begrundelse for at opstille. Hvis lavere placerede kandidater vinder urafstemningen overtager de placeringen fra den kandidat der er blevet udfordret. For øvrige kandidater bliver der tale om automatisk nedrykning i forhold til de kandidater der måtte have opnået en bedre placering gennem urafstemningen.

Hvis lavere placerede kandidater taber urafstemningen, sker der ingen ændringer i rækkefølgen på kandidatlisten.


§ 9

I forholdet mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og partiforeningen gælder, ud over bestemmelser i love og lovbestemmelser for Socialistisk Folkeparti følgende:

På den årlige generalforsamling nedsættes en kommunalpolitisk baggrundsgruppe, bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsen,

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer med tale og forslagsret, men uden stemmeret.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe forbereder oplæg til medlemsmødet om kommunalpolitisk lokalprogram.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe er ansvarlig for kommunalpolitikken. I tilfælde af væsentlige uenigheder i baggrundsgruppen eller behandling af kontroversielle emner, bringes disse op på et medlemsmøde.

Konstitueringsaftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforslag godkendes på medlemsmøde. Medlemsmødet kan på disse områder give mandat til den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og/ eller en særlig forhandlingsgruppe.


§ 10

I alle partiforeningens organer skal der foretages skriftlig afstemning, når det kræves at 1 medlem.


§ 11

Regnskabet går fra 1 januar til 31 december. Regnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.


§ 12

Partiforeningen kan kun opløses, på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den forening medlemmer underlægges.


§ 14

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
Vedtaget: SF Faxe d. 30.06.21