Erhvervspolitik

SF-Faxe Erhvervspolitik

En progressiv erhvervspolitik i Faxe Kommune

SF vil arbejde for en langt bedre erhvervspolitik og langt mere offensiv erhvervspolitik, hvor det opsøgende skal være i fokus. En aktiv erhvervspolitik handler om, at vi er offensive i markedsføringen af Faxe Kommune, og i et tæt samarbejde med Business Faxe. 

Vi skal alle steder slå på vores stærke sider. Det gælder ledige erhvervsområder, erhvervsskoler, offentlige service, transportforhold og en arbejdsstyrke, der er kendt for dygtighed og stabilitet. Der skal også reklameres for vores fantastiske og varierede natur, de meget forskellige byområder, med muligheder for bosætning. Vi skal have et bredt informationsmateriale, så vi hurtigt kan rykke ud med præcise budskaber og sælge varen overalt, hvor der er en chance for at hive arbejdspladser og turister til vores kommune. Men vi skal også samarbejde med øvrige kommuner på Sjælland om en offensiv markedsføring af regionen.


Det er en fælles opgave at få flere virksomheder til regionen. Internt skal vi være på plads, når der kommer henvendelser til kommunen om etablering af arbejdspladser. Der skal ydes den bedst mulige service ud fra devisen, at en god begyndelse kommer ikke dårligt tilbage. Vi skal koble en tovholder på hvert projekt, som tager ansvar for, at alle henvendelser bliver kanaliseret de rigtige steder hen og at der følges op på løsningen. Bevarelse af vores arbejdspladser handler om, at arbejdsstyrken har de rigtige kvalifikationer.


Derfor en offensiv uddannelsespolitik yderst vigtig. Kommunen skal aktivt understøtte virksomhedernes viden om de mange fleksible muligheder for uddannelse betalt gennem arbejdsmarkedsuddannelse, statens voksenuddannelsesstøtte, forberedende voksenundervisning m.fl. Her er der behov for, at alle gode kræfter forenes om, til stadighed at informere om de mange muligheder. En god offentlige service er en forudsætning for de etablerede virksomheder. De har krav på samme effektivitet, som de der henvender sig og ønsker at starte ny virksomhed her i kommunen. Og der er brug for en særdeles effektiv arbejdsformidling som virksomhederne kan stole på.


Faxe Kommune skal til stadighed have fokus på udlægning af erhvervsområder der modsvarer erhvervslivets behov. Det skal samtidigt ske i respekt for, at modvirke miljøbelastning og medvirke til reduktion af behovet for, at pendle ud af kommunen. Det skal altid være et mål, at forsøge at etablere lokale arbejdspladser, som samtidigt er bæredygtige og med færrest mulige miljømæssige belastninger

 

                               

Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

 

SF mener, at der er en række initiativer der umiddelbart kan iværksættes, for at støtte op om en udvikling af erhvervsklimaet i kommunen. Det er dog en forudsætning, at kommunen er aktiv og udfarende i, at etablere et frugtbart samarbejde med erhvervslivet- herunder initiativer til etablering af offentlig- privat samarbejde. Der mangler tilsyneladende total mangel på den slags initiativer. Initiativer man skulle formode lå et borgerligt flertal på sinde. Men borgerligheden er nok hos flertallet, mest knyttet til småborgerlighed og mangel på visioner. Det vil i høj grad gavne innovation og udvikling af vores fælles velfærd, hvis det offentlige og private samarbejdede tæt i udvikling af vores kommune.

Hertil kommer, at Faxe Kommune har et potentiale til udvikling, som efter SFs opfattelse er helt unik. Vi befinder os et centralt sted på Sjælland med en rig natur, gode ressourcer og med et erhvervsliv der både kan og vil samarbejde om en udvikling. Derfor er det da beskæmmende, at vi i den grad har et fod-slæbende borgerligt flertal.

 

 

Erhvervsuddannelser

 

SF vil gå rigtigt langt for at få etableret en Håndværkerefterskole i Haslev. 

Opbakningen fra befolkningen til projektet taler sit tydelige sprog. Over 3000 underskrifter, understreger opbakningen. Vi finder det ubegribeligt, at engagerede og visionære borgere, bare bliver mødt af afvisning og tavshed. Selv om kommunen ikke står med det ansøgte millionbeløb til efterskoleprojektet, er det uforståeligt, at Byrådet tilsyneladende ikke tager imod opfordringen til dialog. Det må være ethvert byråds hedeste drøm, at borgerne er engagerede, driftige og idefyldte.


Vi mener, at der er tale om et projekt, der i den grad kaldet på samarbejde mellem borgere og byråd. Et samarbejde der kan kombinere arbejdsgruppens visioner, ideer og virkelyst med kommunens faglighed og soliditet. Der skal udvises lederskab og støtte til de driftige borgere. Det er ikke tiden til “at gøre som vi plejer”. Det er tiden hvor Byrådet går forrest.

Vi opfordrer til at etablere et formelt samarbejde med arbejdsgruppen, hvor alle ideer og muligheder undersøges og afprøves.Turisme

 

SF vil arbejde for, at Faxe kommune bliver mere grøn og får flere vilde naturområder. Vi mener, at vores kommune har alle forudsætninger for at udvikle vores naturområder til, at være endnu mere attraktive for kommunens egne borgere, men også for turister. Vi vil derfor arbejde for, at kommunen udbygger tilgangen til bæredygtige naturoplevelser i tæt samarbejde med turisterhvervet. Kommunen skal selvfølgelig gå foran, så de kommunalt ejede områder fremstår som forbillede for alle andre - vild natur, giftfrit og med varieret beplantning, herunder f.eks. frugttræer, nøddetræer og buske. Endelig kan kommunen går foran ved etablering af grønne korridorer i boligområder.


Vi vil fremme den grønne turisme. Der skal etableres et sammenhængende net af cykel- og vandrestier med shelters, vandreteltpladser og naturlegepladser.  Det skal være muligt at komme til alle seværdigheder i vores kommune på cykel eller gåben.  Det bør være en selvfølge, at der er handicapvenlige tilgange.  Der skal oprettes en app med angivelse af stier og shelters, så også turister kan finde rundt.

Ved at slå turisterhvervet sammen med erhvervskontoret kunne man etablere et mere udfarende turistbureau.  Ved et øget turisme, vil borgere få ideer til øget indtjening – bed and breakfast, cafedrift, m.m.


 

Grønt og bæredygtigt erhverv

 

SF kræver selvfølgelig, at der ved licitationer og udbud af arbejdsopgaver fra kommunen, fordres overholdelse af gældende overenskomster og at virksomheden generelt har ordnede forhold. Vi forventer selvfølgelig, at arbejdsgivere der får bygge/anlægsarbejder eller serviceopgaver, overholder gældende

overenskomster og i det hele taget har ordnede forhold. Ved udbud af hidtidige kommunale opgaver, skal kommunen sikre, at løn- og ansættelsesforhold ikke forringes for de ansatte. SF vil arbejde for at der i alle kommunale udbud etableres arbejdsklausuler, f. eks ang. praktik og lærepladser.

Endelig er det vores krav, at der allerede ved udbud af byggeri, stilles krav om størst muligt bæredygtigt byggeri.

 

                                           

Kommunen som indkøber

 

SF mener at Faxe kommune skal gå foran med indkøb af bæredygtige, økologiske, klimavenlige og lokalproducerede varer. Derved bidrager kommunen med til at lægge pres på omstilling i det omkringliggende samfund. Økonomisk skal vi være parate til at bruge lidt flere penge på vores indkøb for at opfylde kravene. Vi er opmærksomme på, at det bliver lidt dyrere, at vælge den bæredygtige løsning. Vi tror dog på ”markedsmekanismen” der medfører, at større efterspørgsel, medfører større konkurrence og dermed lavere priser.

Faxe Kommune som virksomhed, skal være fri af fossile brændstoffer senest i 2030. Faxe Kommune skal udfase al unødvendig brug af engangsmaterialer. Faxe Kommunes køkkener skal have skarpt fokus på madspild og der skal sættes kraftigt ind på stor reduktion. Der skal fortrinsvis bruges økologiske og nært producerede fødevarer. Årstider og udbud af råvarer på markedet skal tages i betragtning ved planlægning af kosten.


 

Kommunen som arbejsplads

 

SF lægger stor vægt på, at Faxe Kommunes personale yder service for borgerne og kommunen skal derfor være en attraktiv arbejdsplads, der kan yde den bedst mulige service for borgerne. Faxe Kommune er også en meget stor arbejdsplads, med 2500 medarbejdere fordelt på 90 forskellige arbejdspladser. Mange familiers eksistens og trivsel er derfor direkte berørt af kvaliteten af personalets ydelser og dermed også af arbejdsforholdene på kommunens mange arbejdspladser.

Faxe Kommune har i flere år været og er, fortsat under stort økonomisk pres. Der stilles ofte fra centralt hold, store krav til yderligere effektiviseringer. Det kan efterhånden se ud, som om økonomistyring og budgetdisciplin har ædt den sunde fornuft med store konsekvenser for arbejdsmiljøet- og dermed også på sigt for økonomien i.


Stress og fysisk/psykisk nedslidning er dyrt, såvel menneskeligt som økonomisk. Vi vil arbejde for, at Faxe Kommune i højere grad prioriterer medarbejdernes trivsel. Når Faxe Kommune i seneste Cepos-måling af sygefraværet blandt lærere og pædagoger, blev kommunen med det næsthøjeste og højeste sygefravær i landet, er det en skamplet på kommunen. Ligesom enhver kan sige sig selv, at en placering som nr. 92 ud af 98 kommuner, med et gennemsnitligt sygefravær på 19,9 dage om året, er en både økonomisk og personlig skændsel. 


Vi skal udvikle og forbedre personalepolitikken og dermed arbejdsmiljøet, i samarbejde med de faglige organisationer. Tryghed i ansættelsen er yderst væsentlig for de ansatte. Det markant forringede dagpengesystem medfører, at det at miste jobbet kan få store konsekvenser for medarbejderne. Det kan desværre også medføre, at de er tilbageholdne med kritik og bekymringer- til stor skade for den offentlige debat.

Herudover er det for os en selvfølge, at det er yderst vigtigt for den enkelte, at have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse - herunder arbejdstiden, samt at der i jobbet er muligheder for faglig og personlig udvikling. SF vil arbejde for, at gøre det mere attraktivt at arbejde i Faxe Kommune end det er for nuværende.