Klima og miljø

SF-Faxe klima, miljø og naturpolitik

SF-Faxe ønsker at Faxe kommune skal have en stærk og fremtidsrettet klima, miljø og naturpolitik. I SF-Faxe har vi en stor bekymring for vores klima, miljø og natur i kommunen. Vi mener at der skal ydes en stor indsats for at, vi kan være med til at vende udviklingen mod større biodiversitet, mere vild natur, mindre CO2 og et bedre miljø, med håndtering af affald og giftstoffer.

SF-Faxe ønsker at Faxe kommune fortsætter med at være klimakommune og gerne bliver klima+ kommune i fremtiden. Samtidig ønsker vi at Faxe kommune også i fremtiden deltager i gode tiltag som borgmesterpagten og kurveknækkeraftalen.

Vi mener at kommunen skal være iværksætter og foregangseksempel for borgere og virksomheder i kommunen.


Derfor mener vi også at den politiske fokus skal tilbage på klima området og skal rettes kraftigere mod natur og miljø områderne. Derfor ønsker vi at et fremtidigt byråd, skal have et stående klima, miljø og naturudvalg. På den måde er der mulighed for at inspirere og facilitere borgere og virksomheder til en større deltagelse og mere ejerskab. Det vil desuden kræve at der er medarbejdere tilknyttet området og at der igen bliver ansat en klimamedarbejder.


Klimaprisen og kommunens klimalogo skal genindføres.

Vi mener at Faxe kommune skal have et klima, miljø og natur politik der indeholder mange konkrete mål og gerne nogle retningslinjer der hjælper til at nå målene. Det skal være en ambitiøs politik, med nogle målbare og nåbare mål hvor borgere og virksomheder kan spejle sig og præstere. Den tidligere klimapolitik var et godt eksempel hvor der både var en politisk del og en handleplan del.

CO2 reduktion


Vi mener at Faxe kommune skal fortsætte med klimakommuneaftalen også efter 2025. Vi skal opgradere aftalen til at være klima plus kommune. Som klima plus kommune, forpligtiger vi os til at lave flere udadrettede aktiviteter og inddrage vores virksomheder og borgere i arbejdet. Det er vigtigt at klimahandlingsplanen justeres og opdateres når regeringens klimalov kommer.

Vi skal sigte mod en 70 % reduktion af CO2 i 2030.


Vi mener at det fremadrettet er vigtigt at kommunen bliver bedre til at indgå partnerskaber med vores erhvervsliv og kommunens borgere. Der kunne laves en klimaaftale med virksomheder og borgere, hvor de forpligtigede sig til en CO2 reduktion. Her har kommunen en vigtig rolle i at hjælpe og facilitere borgerne og erhvervet på vej.


I Faxe kommune er der store boligområder, der bliver opvarmet med fossile brændstoffer. I disse områder skal der ske en omlægning frem mod 2030. Der er mange der ikke har råd til denne omlægning. Vi mener at kommunen aktivt skal medvirke til at der laves partnerskabsaftaler med f.eks. SEAS-NVE om udskiftning til El baseret varmekilde. Det må være muligt at lave nogle fordelagtige tilbud den vej igennem.


De steder i kommune hvor der i forvejen er kollektiv varmeforsyning, men ikke alle husstande er tilknyttet, skal der laves en varmeplan der inkludere de manglende ejendomme. Således at alle i byområderne med kollektiv varmeforsyning, over en årrække er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

Drikkevand


Vi skal værne og beskytte det gode rene grundvand vi har i Faxe kommune. Der skal også i fremtiden være rigeligt af det i en god og ren kvalitet. Derfor mener vi også at vi skal arbejde for en udfasning af pesticider.

I de områder hvor der findes drikkevandsboringer, skal vi stille strenge krav til omgivelserne, således at vi beskytter boringen bedst muligt mod forurening af vores drikkevand. Vi mener at i disse områder skal der være nultolerance med hensyn til pesticider.


 

Giftfri Kommune


Denne udfasning skal først og fremmest ske på alle kommunens arealer. Samtidig ønsker vi at Faxe kommune bliver en del af Giftfri have, hvor kommunen går foran og tilmelder deres arealer som giftfrie, samtidig med at private og virksomheder opfordres til at gøre det samme. Der kunne sættes nogle delmål for vores kommunes arealer, så der kan ske en fejring når delmålene nås.


 

Affaldsområdet


På Affaldsområdet ønsker vi en større genanvendelse af vores husholdningsaffald. Således at vi kan undgå at skulle afbrænde affald. Der skal finde en større grad af kildesortering sted. Men først skal der findes en holdbar løsning med vores nuværende sorteringssystem, så at fraktionen med metal, plastic og glas, bedre kan genanvendes og kan behandles lokalt, fremfor at sende affaldet til Polen.

For at imødekomme de personer i kommunen som ikke har bil og trailer, ser vi gerne at der indføres en storskraldordning, hvor kommunens beboere kan få afhentet storskrald.


Vi mener at der skal stilles krav til vores fælleskommunale affaldsselskab om ikke at importere affald til forbrænding. Vi mener ikke at vi som kommune skal understøtte denne transport af affald, men arbejde for at affaldet behandles så tæt på forbrugeren som muligt. Dette må nødvendigvis ske i samarbejde med andre, men meget gerne med Faxe som vært for et moderne genanvendelsesanlæg i Eco Valley.

Vi ønsker at også virksomheder og kommunale intuitioner som minimum skal være underlagt den samme affaldssortering som private.


Kommunen skal være facilitator for at de overskuds ressourcer vi måtte have kan indgå i en cirkulær proces. F.eks kan der laves mindre depoter af ikke forurenet jord, der kan anvendes af private på vores genbrugspladser. For større mængder jord, kunne der lave en portal hvor man kunne anmelde mængden af jord og der så kunne bydes ind hvis man havde behov.


Kommunen skal benytte sig af lokale producenter i det omfang det er muligt, og der skal opmuntres til at købe lokalproducerede varer, ved at bakke op om torvehandel, gårdbutikker og salg ved vejen. Der kunne udvikles en app der viste vej til lokalproduceret varer.

Der skal laves en plan for udfasning for brug af engangsemballage i kommunes regi. Samtidig bør alt vand på flaske udfases.


 

Trafik og transport


Den største udfordring på trafik området er helt klart den store pendling ud og ind af kommunen. Vi er placeret i en afstand fra København der tiltrækker mange som har arbejde i København. Det er derfor vigtigt at vi har en god offentlig transport i kommunen. Som er sammentænkt således at man kan tage sin elbil til den nærmeste station. Vi er en landkommune og hvor mange har brug for et individuelt transportmiddel. Derfor skal vi have en god, stabil og hurtig transport ud af kommunen.


 

Offentlig transport


Den offentlige transport skal udvikles og ikke afvikles! Vi skal sikre at borgerne har adgang til den bedste, hurtigste og mest komfortable offentlige transport. Så ledes at flest muligt vælger offentlig transport. Den offentlige transport skal være fri for fossile brændstoffer.

Det skal være nemt at anvende de offentlige transportmuligheder, samtidig må vi acceptere at vores kommune er en landkommune og ikke alle kan anvende offentlig transport hele vejen til deres job eller uddannelse.


Derfor er det vigtigt at der i vores stationsbyer er gode pendlerparkeringspladser, gerne tæt på stationen eller med en god dækning af pendulbusser. Der kunne ligeledes etableres en pendlerparkerings plads i forbindelse med motorvejen, så de der kommer i bil, har mulighed for at kører fra og benytte offentlig transport, det sidste stykke af vejen. En sådan pendlerplads med pendulbusser i myldretiden kunne f.eks. etableres ved Ulse afkørslen.


Ladestandere


Kommunen bør gå foran med brugen af elbiler, således at bilparken udskiftes til elbiler til kortere ture og hybridbiler til længere ture. Der bør desuden anvendes elcykler hvor det er muligt. Der skal etableres lade standere både til biler og cykler, i nærheden af stationerne og ved pendler parkeringspladser.

Lade standere til elbiler bør stilles som krav ved plansager og bør indgå i den fremtidige kommuneplan, således at de bliver udbredt på relevant steder. Der kunne laves en partnerskabsaftale med Clever, som i øjeblikket arbejder på en udrulning af lade standere i København.

 

Sundhed, friluftsliv og turisme

 

Faxe kommunes cykel, vandre og skole stier skal være tilgængelige og gerne udbygges. Der kunne tænkes i at sammenbinde stisystemet så det er muligt at komme rundt til kommunens seværdigheder på cykel eller for gående. Stierne skal holdes i en stand så også de handicappede brugere kan anvende dem. Det ville øge brugen af stierne hvis der var en app, med kort over stierne, så alle havde mulighed for at finde dem også turister. (For længe siden var der lavet nogle trykte kort i gamle Haslev kommune, over kommunens stier.) Når der ligges vægt på turistdelen og fremkommeligheden til kommunens turistattraktioner, må det også være muligt at få flere lodsejere inddraget. Der kunne søges midler i cykelfonden.


Naturlegepladser (gratis) og mulighed for overnatning i shelters/vandreteltpladser, kunne opføres og derved trække flere til vores skønne område.

SF ønsker et cykelstinet således at kommunes større byer er kædet sammen. Der er flere større veje i kommunen hvor der ikke er cykelsti, og det derfor er svært at komme fra den ene by til den anden på cykel.

 

Kommunen som virksomhed

 

Faxe kommune skal gå foran i indkøb af bæredygtige, klimavenlige og lokalproducerede varer. Derved hjælper kommunen med til at lægge pres på det omkringliggende samfund, så vi kan få flere varer på hylderne til den almindelige forbruger, der er opfylder samme mål. Økonomisk skal vi være parate til at bruge lidt flere penge på vores indkøb, for at opfylde kravene. Der skal dog stadig tænkes logisk!! Og der må i starten indgås nogle kompromis’er hvor det bliver for dyrt økonomisk at vælge den bæredygtige løsning.  Men jo større efterspørgsel der er på en varer, jo mere bliver der produceret og jo lavere bliver prisen som hovedregel.


Kommunen som virksomhed skal være fri af fossile brændstoffer senest i 2030. Ved nyinvestering af kommunale biler og busser skal være hybrid/eldrevne.                                  

Kommunen som virksomhed skal udfase alt brug af engangsmaterialer, hvor det er muligt.

Kommunens køkkener skal have skarpt fokus på madspild og hvor der kan sættes ind, så madspildet undgås.

Der skal fortrinsvis bruges økologiske og nært producerede fødevarer. Årstider og udbud af råvarer på markedet skal tages i betragtning ved planlægning af kosten.


Faxe kommune skal blive mere grøn og have flere vilde naturområder. De områder som kommunen er ejer af skal derfor gro mere vildt, således at de kan anvendes til vandopsamling, når det regner. For at gøre områderne attraktive for borgere og turister kan der slås stier og der kan plantes frugttræer, nøddetræer og buske. Der kan flere steder plantes grønne korridorer, f.eks. i boligområder.