Ældrepolitik

SF-Faxe Ældrepolitik

Medbestemmelse, respekt og værdighed for ældre

Plejecentre

 

I Faxe Kommune skal der selvfølgelig stilles gode fysiske rammer til rådighed for ældre borgere, med behov for et plejecentertilbud, men der skal mere til end gode fysiske rammer. Ældre borgere har ligesom alle andre mennesker, behov for et godt fællesskab. SF arbejder for at udvikle plejecentrene til levende fællesskaber, hvor aktiviteter kan deles mellem borgerne der bor på centrene og alle andre befolkningsgrupper. SF vil arbejde for, at der etableres åbne aktivitetscentre på alle plejecentrene, hvor borgere udefra kan deltage i aktiviteter og samvær, herunder f.eks. fællesspisning og andre relations skabende aktiviteter. SF vil arbejde for, at der etableres åbne cafeer på alle centrene. Målet er at centrene bliver væresteder, hvor beboerne på centrene oplever sig som en del af lokalsamfundet.

 

I stedet for at se alder som en fællesnævner, bør man i stedet fokusere på værdier, interesser og aktiviteter. Der er andet, der binder folk sammen, end deres alder!Hjemmepleje

 

I Faxe Kommune skal vi selvfølgelig have en høj standard i hjemmeplejen. Forudsætningen for et trygt og godt liv som ældre, er en vished for, at der altid vil være mulighed for en tryg og kvalificeret hjælp, når man ikke mere kan klare sin dagligdag alene. Hjælpen skal i vid udtrækning tilpasses behovet, men skal altid tage udgangspunkt i borgerens ønsker. Vi mener, at borgeren er den rette til at definere sine behov og vanskeligheder, med støtte i hjælperens vejledning og professionalisme. Vi vil samtidigt arbejde for at afskaffe alt hvad der minder om ”tidstyranni”. Vi føler os sikre på, at langt de fleste borgere kan medvirke til fastsættelse af et rimeligt niveau for hjælpen, i samarbejde med det højt kvalificerede personale.

 

Fælles for borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen skal være, at der altid som minimum afsættes 2 timer ugentligt til borgerens frie benyttelse. Timerne kan anvendes til særlig rengøring, oprydning, pleje, samtale, tilberedning af kage til gæst el.lign.

 


Demenslandsbyer

 

I Faxe Kommune skal vi ikke kun tale om, at vi skal have demenslandsbyer. Vi skal arbejde hårdt for etablering af dem og dermed skabe de bedste rammer for en af de mest udsatte grupper i vores samfund - de demente. Demenslandbyer er karakteriseret ved, at beboerne vil kunne gå frit rundt i landsbyen. Der vil være flere aktiviteter som beboerne kan deltage i og flere kendte symboler og afmærkninger. I det hele taget vil byen være som en almindelig landsby. Vi lægger vægt på, at demente, og ikke mindst deres pårørende, har stort behov for at demenslandsbyerne er nær på tidligere bopæl og evt. ægtefælle.

 

Det første skridt til en demenslandsby er startet i Grøndalshusene. Det skal færdiggøres og bredes ud til alle de større bysamfund.Aktivitetscentre


I Faxe Kommune skal vi tilbyde langt flere midler til aktivitetscentrene. Centrene er uvurderlige i skabelse af fællesskaber og indholdsrige aktiviteter. Centrene er samtidigt grobund for udvikling af frivilligaktiviteterne, som er forudsætningen for fastholdelse af det berigende fællesskab. Frivillige bidrager med det personlige engagement og lysten til at yde for andre -egenskaber der er en væsentlig forudsætning for nære fællesskaber. Hertil kommer, at frivilligaktiviteterne i vid udstrækning medvirker til at tiltrække borgere der f.eks. er ramt af ensomhed

 

Vi vil arbejde for udbygning af alle slags fællesskaber, der kan give mere indhold i den daglige tilværelse

 

 

Seniorfællesskaber

 

Faxe Kommune mangler i høj grad bofællesskaber for ældre. Mange ældre vil gerne flytte til noget mindre. Det er der god mulighed for i Seniorbofællesskaber. Her er ens egen bolig ofte ikke er så stor. Til gengæld er der så mange fælles faciliteter at supplere med. For mange er det et stort skifte at rykke fra fx hus til et seniorbofællesskab, men med udsigt til et fællesskab, kan det give nye dimensioner i livet.

 

Vi vil aktivt arbejde for, at der i samarbejde med den almene sektor, etableres seniorfællesskaber i alle større bysamfund i vores kommune.

 


Akutfunktion

 

I Faxe Kommune skal der etableres akutfunktion, hvor borgere der ikke har behov for indlæggelse på sygehus, men har behov for tæt pleje og omsorg i nærmiljøet, kan indlægges for en kortere periode. Der skal være 24 timers plejedækning. Funktionen kan anvendes efter udskrivning fra sygehuset, for at sikre en mere nænsom og tryghedsskabende overgang til eget hjem, ligesom borgere kan indskrives fra eget hjem, såfremt en borger er utryg i eget hjem pga. sygdom. Vi forudsætter selvfølgelig, at Regionen medfinansierer ordningen, da funktionen kan medvirke markant til nedsættelse af indlæggelsesdage.

 

Et indlæggelsesforløb for ældre mennesker kan skabe meget utryghed. En funktion i nærområdet kan medvirke til at minimere denne utryghed, herunder at det bliver nemmere for pårørende at komme på besøg.